โครงการสัมมนาอบรมผู้นำประชุมเชียร์และรับน้องใหม่

 เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2558  ได้จัดโครงการสัมมนาอบรมผู้นำประชุมเชียร์และรับน้องใหม่  ประจำปีการศึกษา 2558  ณ ห้องประชุม EN 617 อาคารเรียบรวม  โดยได้มีการบรรยายใหัความรู้ในการเขียนแผน การให้คำแนะนำ ข้อคิดในการจัดกิจกรรม  และให้ระดมความคิดในการเขียนแผนร่วมกับของผู้นำแต่ละด้าน  อักทั้งให้มานำเสนอแผน และนำกลับไปแก้ไข ปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

1
2
Next