นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าร่วมแข่งขันการเขียนโปรแกรม ACM-ICPC 2015 ระดับภาคเหนือ

นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าร่วมแข่งขันการเขียนโปรแกรม ACM-ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest) 2015 ระดับภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558 ที่ผ่านมาชมรม Computer & IT ENU คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าร่วมแข่งขันการเขียนโปรแกรม ACM-ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest) 2015 ระดับภาคเหนือ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมในระดับอุดมศึกษาระดับนานาชาติ โดยในระดับภาคเหนือมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 66 ทีม จาก 11 สถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ

ซึ่งผลการแข่งขันของทีมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นดังนี้

 

ผลการแข่งขันอันดับที่ 18

#ทีมนเรศวร
55361274 นายอภิสิทธิ์ เพ็ชรเจริญ

55361236 วจนะชัย ว่องวีระยุทธ์

55361908 ณรงกร พัชรสมบูรณ์


ผลการแข่งขันอันดับที่ 23

CPExvi NU
55361199 นายพงศกร ศิริคำน้อ

55361205 นายพงศกร  อินต๊ะยศ
55361175 นายบุญประกฤต ไชยแก้ว


ผลการแข่งขันอันดับที่ 28

NU emfire
56363895 นายพุทธคุณ พจนาภรณ

56363963 นายรวีโรจน์ รัตนเดชานาคินทร์

56363826 นายปิยะพล เรืองทิพย์


ผลการแข่งขันอันดับที่ 32

YOLO NU
56363505 นางสาวงามพร้อม จิตรจารุ

56363994 นายโรจนศักดิ์ ทองสกุล

56364144 นายศุภวัชร ธูปวงศ์


ผลการแข่งขันอันดับที่ 32

ISK NU
57364501 นายอภินันท์ นิ่วบาง

57364396 นายสิทธิกร ประสันลักษ์

57363719 นายกฤษดา ยิ้มละมัย


ผลการแข่งขันอันดับที่ 32

SNY NU
56364045 นาย วิวัฒน์ ม่วงปาน

57363924 นายณัชพล แสงพรม

57364310 นาย วายุ เขียนจัตตุรัส