โครงการวิศวกร วิศวธรรม ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมกับสโมสรนิสิต ได้จัดโครงการวิศวกร วิศวธรรม ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานกิจกรรม อาคารวิศวกรโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ได้รับความเมตตา จากพระวิทยากร พระคำพล คมภีรญาณเมธี พระโอชา ติกขวีโร พระครูอาทรโชติวัตร ได้บรรยาย การใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข และจัดกิจกรรมการแบ่งฐานคุณธรรม 4 ฐาน กิจกรรมบรรยายธรรมะบันเทิง ลักษณะของความดี 5 ประการ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณอนวัช มีเคลือบ นักวิชาการศึกษา จากกองกิจการนิสิตมาให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมระดมสมอง การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียนและในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้มีการแนะนำชมรมต่าง ๆ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้ใช้หลักธรรมะมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการเรียน อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องทำให้เกิดความรักความสามัคคี

1
2
3
Next