โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558


เมื่อวันที่ 21 -22 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม EN 617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่พบปัญหาเกี่ยวกับนิสิตในด้านต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาและในการนี้นิสิตยังได้รับข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป