โครงการสัมมนาผู้นำ

ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห่้องประชุม EN 617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาผู้นำ ขึ้น โดยมีนิสิตให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

โดยมีกำหนดการดังนี้
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558
เวลา 08.30-09.00 น.    ลงทะเบียน
เวลา 09.00-09.10 น.    กล่าวเปิดโครงการ และนโยบาย แนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
            โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฎา  สิมารักษ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
เวลา 09.10-10.00 น.    บรรยายหัวข้อ “ความรู้ด้านการประกันคุณภาพในการจัดโครงการ”
            โดย รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ /บุคลากรด้านการประกันคุณภาพ
เวลา 10.00-12.00 น.    คณะกรรมการกิจการนิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมทุกท่าน แยกเข้าประชุม
ณ ห้อง EN 610 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
เวลา 10.00-10.30 น.    บรรยายหัวข้อ “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ”
            โดย หัวหน้างานการเงินและพัสดุ (นางสาวอัมพรรัตน์  เหม็นแดง)
เวลา 10.30-11.00 น.    บรรยายหัวข้อ “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าวัสดุในโครงการ”
            โดย นักวิชาการพัสดุ  (นางสาวมณีรัตน์   สีเขียว)
เวลา 11.00-12.00 น.    บรรยายหัวข้อ “เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับการจัดโครงการ”
            โดย หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (นางสาวอัจฉราภรณ์  ยิ้มฉิม)
เวลา 12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-15.45 น.    นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557-กันยายน 2558)
โดย ประธานสโมสรนิสิต,ประธานวิชาการ,ประธานชมรมวิศวะอาสา,ประธานชมรมโรบอท,
ประธานชมรมช่างก่อสร้างน้อย,ประธานชมรมดนตรีสากล,ประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม,
ประธานชมรมยานยนต์ ,ประธานชมรม Computer & IT ENU , ประธานชมรมไฟฟ้านเรศวร
และประธานชมรมแลปนอกกะลา
เวลา 15.45-16.30 น.    ฟังคำชี้แจง  คำแนะนำ ข้อคิด และพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ
            โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558
การนำเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะจัดทำในรอบปีพร้อมวัตถุประสงค์ของสโมสรนิสิตและชมรม /ให้นำเสนอชมรมละ
15 นาที  (เวลา 09.00-11.45 น.)
เวลา 08.30-09.00 น.    ลงทะเบียน
เวลา 09.00-11.45  น.    นำเสนอของบประมาณในรอบปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559)
โดย ประธานสโมสรนิสิต,ประธานวิชาการ,ประธานชมรมวิศวะอาสา,ประธานชมรมโรบอท,
ประธานชมรมช่างก่อสร้างน้อย,ประธานชมรมดนตรีสากล,ประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม,
ประธานชมรมยานยนต์ ,ประธานชมรม Computer & IT ENU , ประธานชมรมไฟฟ้านเรศวร
และประธานชมรมแลปนอกกะลา
เวลา 11.45-12.00 น.    ฟังคำชี้แจง  คำแนะนำ ข้อคิด และพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ
            โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
เวลา 12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-15.00 น.    ให้สโมสรนิสิตจัดสรรงบประมาณให้กับชมรม
เวลา 15.00-16.30 น.    ฟังคำชี้แจง และคำแนะนำในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
            โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  และคณาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและฝ่ายกิจการนิสิต
เวลา 16.30 น.        ถ่ายรูปหมู่รวมกัน และปิดโครงการ