การสาธิตการใช้เครื่องยิงรังสีเอกซ์และการสร้างภาพดิจิทัล 16 ก.ย. 2558

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 09.00-12.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บริษัท เอ็นดีที อินสตรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเครื่องยิงรังสีเอกซ์เข้ามาทดลองสาธิตการใช้เครื่องและการสร้างภาพดิจิทัล เพื่อนำไปวินิจฉัยส่วนประกอบภายในเบรกเกอร์แรงดันสูง ซึ่งเป็นงานวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้เข้าร่วมชมการทดลองสาธิต ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ เจ้าหน้าที่จากกฟผ. อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ อาจารย์และนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร