ผศ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา ได้รับทุนวิจัยและพัฒนาจาก กสทช. 22 ก.ย. 58

          เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 สำนักงาน กสทช. จัดพิธีมอบทุนแก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2557 จำนวน 33 โครงการ โดยมี พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. กล่าวเปิดงาน และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เป็นผู้กล่าวรายงาน เกี่ยวกับโครงการต่างๆที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนซึ่งภายในงานยังมีนิทรรศการจากโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุน ประจำปี 2556 และ 2557 มาร่วมนำเสนอกรอบแนวคิดของโครงการต่างๆที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

          ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ กิระวิทยา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับทุนในครั้งนี้ด้วย