คณะ B.E.C. ศึกษาดูงาน ระบบแฟ้มสะสมงานและระบบ ENMIS

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงาน
ระบบแฟ้มสะสมงานและระบบ ENMIS ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558  เวลา  9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม CE230 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยมีผู้ร่วมเข้าประชุม ดังนี้
1    อาจารย์ดาลิน อาภัสระวิโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
2    ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3    ดร.นพวรรณ โม้ทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4    นางสาวศศิณัฏฐ์ นิติวรรัตน์ หัวหน้างานธุรการ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
5    นายกนกศักดิ์  เหล่าวีระไชย นักวิชาการคอมพิวเตอร์  คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
6    นายวรเชษฐ์ ศรีอุ่นดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
7    นายวิสุทธิ์  แก้วป้องปก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8    นายนิรันดร กาบบัว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร