เขียนหนังสืออย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ 2-10-2558

โครงการสร้างเสริมสมรรถนะของบุคลากร “เขียนอย่างไร...ให้ได้จัดพิมพ์” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ นำโดยรศ. ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ กรรมการบริหารสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ผศ.มานิต รุจิวโรดม กรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการสร้างเสริมสมรรถนะของบุคลากร ในหัวข้อ “เขียนอย่างไร...ให้ได้จัดพิมพ์” พร้อมด้วยนายกรรณะ กองศักดา ผู้จัดการ นายประสิทธิ์ จิตรบุญ หัวหน้างานส่งเสริมการผลิตฯ โดย รศ. ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิด และทั้งนี้ทางสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ได้จัดให้มีการรับปรึกษาในการเขียนต้นฉบับสำหรับผู้สนใจในการเขียนตำรา ร่วมทั้งได้รับความร่วมมือจากศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาม.นเรศวร โดยนำหนังสือตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของสำนักพิมพ์ฯ มาออกบูทจำหน่ายหนังสือ ณ ห้อง EN 617 อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยมีกำหนดการดังนี้
08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น.    พิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสมรรถนะของบุคลากร โดย รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
09.45 – 10.30 น.    หลักการเขียนตำราหนังสือวิชาการเพื่อการจัดพิมพ์ โดย ผศ.มานิต รุจิวโรดม
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.    จากประสบการณ์เขียนตำราหนังสือวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดย ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ
12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

1
2
Next