รศ. ดร. ไพศาล มุณีสว่าง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลจาก President of Eurobusiness-Haller and Haller Pro Inventio Foundation จากประเทศโปแลนด์

ตามที่ ผศ.ดร.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์ และ รศ. ดร. ไพศาล มุณีสว่าง ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เดินทางไปเข้าร่วมงาน 2015 Taipei International Invention Show & Technomart ครั้งที่ 11 ณ  Taipei World Trade Center ประเทศไต้หวัน เพื่อแสดงและแข็งขันงานนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะนักวิจัยและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2558

ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ส่งงานนวัตกรรมเข้าร่วมจำนวน 1 งาน คือ The program for screening the valvular heart diseases และงานดังกล่าวได้รับคัดเลือกจากผลงานการเข้าประกวดทั้งหมด 980 ผลงาน จากผู้เข้าแข็งขัน 13 ประเทศ (https://www.inventaipei.com.tw/en_US/index.html) โดยได้รับรางวัลดังนี้

1. ได้รับรางวัล เหรียญทอง

2. ได้รับเหรียญ Award for international innovation achievements
จาก President of Eurobusiness-Haller and Haller Pro Inventio Foundation จากประเทศโปแลนด์