การประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 ต.ค. 2558

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม CE230 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการประเมินคุณภาพภายใน โดยปีนี้ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 ผลการประเมินเฉลี่ย คือ 3.76

1
2
3
Next