รับโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น 18 ตุลาคม 2558

             เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 นายประเทือง โมราราย ครูช่าง บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการศึกษา ที่ประสบความสำเสร็จในการประกอบสัมมาอาชีพจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ณ หอประชุมศรีวชิรโชค มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) สำเร็จการศึกษา 2540 ปริญญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงการผลิด) คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ว.ท.บ.) สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก