JICA จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมประชุมเรื่อง การจัดการปัญหาน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ อาคารวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร และเวลา 13.00 น. ณ เทศบาลนครพิษณุโลก JICA (Japan International Cooperation Agency) จากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมระบบการจัดการน้ำและระบบเตือนภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลพิษณุโลก และหารื่อเกี่ยวกับโครงการวิจัยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเทศบาลพิษณุโลก

1
2
Next