ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า และ น.ส.ประภัสสร ประดุจพงษ์เพชร์ นิสิตรดับปริญญาเอก ได้รับรางวัล “Best Paper Award”

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์  ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า และนางสาวประภัสสร ประดุจพงษ์เพชร์ นิสิตรดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมการจัดการ ได้รับรางวัล “Best Paper Award”.  จากการนำเสนอบทความ “New Interactive-Generative Design System : Hybrid of Shape Grammar and Evolutionary Design – an Application of Jewelry Design ” ในการสัมมนาวิชาการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนานาชาติ (International PH.D. Symposium on Industrial Engineering 2015 จัดขึ้นที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่