บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ได้เข้ามามอบทุนสนับสนุนนิสิตชมรมช่างก่อสร้างน้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรNext
1
2