การสอบแนวความคิดสร้างสรรค์‏

วิชา Industrial Instrumentation and Measurement ของ อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์  อภิชยกุล วิชานี้เป็นการนำอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ไปควบคุมเครื่องกลของเครื่องจักร เครื่องมือวัด รวมถึง อุปกรณ์ เครื่องตรวจวัดภายในเครื่องจักรด้วย  นิสิตภาค IE ปี 3 เรียนวิชานี้ ซึงมีประโยชน์มากเวลาว่าที่วิศวกรเหล่านี้ไปทำงานที่โรงงานอุตสาหกรรม จะมีหลักการในการวิเคราะห์ความเสียหาย สั่งซ่อม สั่งซื้ออะไหล่ ของเครื่องมือวัด และอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักร เป็นประโยชน์ต่อชาว IEมาก