การประชุมวิชาการระดับชาติสังคมความรู้ และดิจิตอล ครั้งที่ 1

        เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 ได้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิตอล (Knowledge & Digital Society) ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ความรู้ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพร่วมในงานนี้ด้วย