ผู้บริหารพบบุคลากร 28 ธ.ค.58

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ขึ้น ณ ห้อง EN 617 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลกรพบปะ รับฟังแนวคิด ปัญหา และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนเพื่อสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และในช่วงบ่าย ได้มีการแข่งขันกีฬาภายในคณะ ณ สนามกีฬาของคณะฯ  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี  และความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน และให้บุคลากรได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี ตลอดจนได้แสดงออกด้านกีฬาได้อย่างถูกต้อง

1
2
3
4
Next