เข้าร่วมงาน Smart Rail Congress & Expo 2015

 เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2558 สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง (NU-RRI) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมและจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยด้านระบบรางในงาน Smart Rail Congress & Expo 2015 ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ผลงานวิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ