สวทน. เชิญคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้เชื่ยวชาญ ในเขตภาคเหนือ ด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 สวทน. ได้เข้าเชิญคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้เชื่ยวชาญ ในเขตภาคเหนือ ด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ และให้คำปรึกษาแยกเป็นรายโจทย์