โครงการเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งท ี่ 7

     เมื่อวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2558  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้เข้าร่วมโครงการเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ที่จัดโดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนวท.)  โดยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ดังนี้
      1.การแข่งขันการประดิษฐ์เครื่องยิ่งลูกเทนนิสแม่นยำ ระดับอุดมศึกษา
       2.การแข่งขันอาคารจำลองด้านแผ่นดินไหว ระดับอุดมศึกษา
       3. การแข่งขันบังคับโดรน 4 ใบพัด ระดับอุดมศึกษา
       4.การแข่งขันรถ TAMIYA ระดับอุดมศึกษา
        5.การแข่งขันสะพานไม้ไอติม ระดับอุดมศึกษา