โครงการ Sci-tech สัมพันธ์

 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559  ณ อาคารเอนกประสงค์   สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการ Sci-tech สัมพันธ์  ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร   โดยได้จัดการแข่งขันเกมกีฬาพื้นบ้าน และโชว์สปิริตของแต่ละคณะ ดังนี้  การแสดงโชว์ของนันทนาการ   การแสดงโชว์สปิริตเชียร์  การแสดงของ Mr. Miss. การเล่นกีฬาฮาเฮ และกีฬาพื้นบ้าน