รับรองหลักสูตรโยธา 10 ก.พ. 2559

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 คณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล อร่ามรักษ์ และ รองศาสตราจารย์.เกษม เพชรเกตุ ได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ ในการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) โดยมีคณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ให้การต้อนรับและร่วมประชุม

1
2
3
Next