การประชุม Asian Disaster Preparedness Centre (ADPC) 17 ก.พ. 2559

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2559 เวลา 8.30 - 12.30 น. ได้มีการประชุม Asian Disaster Preparedness Centre (ADPC) ณ ห้อง EN 610