โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ครั้งที่1/2559

 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559   เวลา 11.30 -13.00 น. ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ณ ห้องce310