คณะวิศวกรรมศาสตร์ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรม SUT Startup Camp ครั้งที่ 4

 คณะวิศวกรรมศาสตร์นำทีมโดย ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล พาบุคลากรเข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรม SUT Startup Camp ครั้งที่ 4 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ซึ่งจัดในวันที่ 8-10 มกราคม 2559  ณ ห้องสุรนารี  สุรสัมมนาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี