การประชุมวางแผนการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร 26 มกราคม 2559

การประชุมวางแผนการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบวนรอบในการปรับปรุงเพื่อใช้ในปีการศึกษา 2560 และทำความเข้าใจเรื่องมาตรฐานหลักสูตร และปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตรในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง en617 อาคารเรียนรวม  คณะวิศวกรรมศาสตร์