โครงการพี่ติวน้องวิชา Statics Midterm

เมื่อวันที่ 8-9,11-15-16 และ วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2559 เวลา 17.00-20.00 น. ณ ห้อง EN 205,210 ชมรมวิชาการฯ  ได้จัดโครงการพี่ติวน้องวิชา Statics Midterm  ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1  เพื่อกระตุ้นให้นิสิตได้ทบทวนวิชาที่เรียนมา อีกทั้งเพื่อให้ผลการเรียนดีของนิสิตได้ดีขึ้น และเตรียมความพร้อมในการสอบมากยิ่งขึ้น โดยทำการติวในเนื้อหาที่เรียน ดังนี้
 - Force Vectors
 -Equilibrium of a Particle
 -Force system Resultant
 -Equilibrium of a Rigid body 


1
2
Next