อบรมเทคนิคการนำเสนอ 16 มีนาคม 2559

          ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์จะมีการดำเนินการจัดการประกวดโครงงานวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 5 เมษายน 2559 เพื่อให้นิสิตได้มีเวทีสำหรับนำเสนอผลงานด้านวิศวกรรม นั้น
          คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความจึงได้จัดการอบรมเทคนิคการนำเสนอ ให้กับนิสิตที่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดดังกล่าว และนิสิตที่สนใจ ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง Slope 4 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อทำให้นิสิตที่เข้าร่วมการอบรมฯ ได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการนำเสนอในการประกวดฯ และทำให้นิสิตที่เข้าร่วมการอบรมนำความรู้ไปใช้ได้ในการนำเสนอผลงานต่อไปในอนาคต โดยวิศวกรรมศาสตร์ได้เรียนเชิญ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการนำเสนอโครงงานวิศวกรรม” ในวันและเวลาดังกล่าว