คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมเรื่อง MOU ร่วมกับ KU Leove