คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  กิจกรรมสโมสรนิสิต และกิจกรรมชมรม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร