นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลประกวดโครงงานนิสิต NU Project Award 2016

เมื่อวันอังคารที่ 1 เมษายน  ที่ผ่านมา
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานนิสิต ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559 (NU Project Award 2016)
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อตรวจจับสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา
(Auxiliary Obstacle Detection Device for Person with Visually Impairment)

โดย
นางสาวชลิตตา คำปาเชื้อ
นายชานน วงศ์รจิต
นิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
โดยมีอาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
และ ดร. พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ภาพโดย
คุณจีราภา ทิพกรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณภิญญดา พรมสีนอง อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร