การประกวดโครงงานวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 5 เมษายน 2559

เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 9.00 -15.00 น. ณ ลานกิจกรรมใต้อาคารวิศวกรรมโยธา อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการประกวดโครงงานวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงงาน รวม 51 โครงงาน แบ่งเป็น  ประเภทโครงงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม จำนวน 20 โครงงาน และ ประเภทโครงงานพื้นฐานและประยุกต์ จำนวน 31 โครงงาน โดยมีรายชื่อดังลิ้งค์นี้ http://web.eng.nu.ac.th/eng2012/researchday2015/table2015.pdf
และลิ้งค์ สำหรับโครงการคือ http://web.eng.nu.ac.th/eng2012/researchday2015













































1
2
3
4
Next