ขอแสดงความยินดีกับทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับนิสิต นักศึกษาที่ได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Youth's Electronics Circuit Contest: YECC 2016)

ขอแสดงความยินดีกับทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับนิสิต นักศึกษาที่ได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Youth's Electronics Circuit Contest: YECC 2016) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ที่จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2559 โดยทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับนิสิต นักศึกษา มีสมาชิกคือ นายณัฐภูมิ กำแหงหาญ นิสิตระดับชั้นปีที่ 4 ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นายสหกรณ์ บัวงาม นิสิตระดับชั้นปีที่ 4 ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร. สุวิทย์ กิระวิทยา และ นายเศรษฐา ตั้งค้าวานิช อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีโครงงานที่ส่งเข้าแข่งขันในครั้งนี้ คือ โครงงาน "โต๊ะทำงานอัจฉริยะที่ควบคุมด้วยการเคาะ" (Smart desk controlled by knock) ภายใต้หัวข้อ Smart Home, Smart Farm และ Smart Machine
ไม่มีข้อมูล