ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาความร่วมมือด้านวิจัย กับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 10.30 - 11.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาความร่วมมือด้านวิจัย กับคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย