การสัมมนา เรื่อง บทเรียนจากเหคุเพลิงไหม้ สู่แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงอาคาร เพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสาขาภาคเหนือ 2 ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัท เมก้า แพลนเน๊ต จำกัด ได้จัดการสัมมนาเรื่อง “บทเรียนจากเหตุเพลิงไหม้สู่แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงอาคารเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย” ขึ้น ณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา และเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เจ้าของอาคาร ช่าง ผู้รับเหมาะ วิศวกร สถาปนิก ได้ตระหนักเรื่องความปลอดภัย นำไปสู่การแก้ไขปรับปรุง ตลอดจนมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กำพล  ทรัพย์สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนาและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา คุณบุษกร  แสนสุข ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย วสท. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องกฎหมายอาคารที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย การตรวจสอบอาคาร ด้านระบบป้องกันอัคคีภัยและแนวทางการปรับปรุงอาคารให้ปลอดภัยจากอัคคีภัย ดร.ธเนศ  วีระศิริ ที่ปรึกษาคณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย วสท. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การตรวจสอบสภาพความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากผลกระทบของเพลิงไหม้ต่อโครงสร้างอาคาร และผู้แทนจากบริษัทเมก้า แพลนเน๊ต จำกัด ได้แนะนำเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยสำหรับอาคาร 

 

เขียนข่าว กรรณิกา  จำปาทอง 

ภาพข่าว ศรีรัตน์  ทองล้ำ/สันติ อโหสิ