การสัมมนา เรื่อง การวิบัติของอาคารการวิเคราะห์หาสาเหตุ และการแก้ไขซ่อมแซม

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสาขาภาคเหนือ 2 ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด  ได้จัดการสัมมนาเรื่อง “การวิบัติของอาคาร การวิเคราะห์หาสาเหตุ และการแก้ไขซ่อมแซม” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1 ขึ้น ณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการวิบัติ สามารถป้องกัน และแก้ไขได้ทันท่วงที ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กำพล  ทรัพย์สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนาและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา ดร.ธเนศ  วีระศิริ  อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การวิบัติของอาคาร การวิเคราะห์หาสาเหตุ การตรวจสอบเชิงลึก ลักษณะรอยร้าว การวิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข และผู้แทนจากบริษัทซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด คุณสุชาติ  สุวิมลวรรณ  ให้เกียรติบรรยายกรณีศึกษาการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและแนวทางการป้องกัน 

 

เขียนข่าว กรรณิกา  จำปาทอง 

ภาพข่าว ศรีรัตน์  ทองล้ำ/สันติ อโหสิ