โครงการเลือกตั้งประธานชมรมวิศวะอาสา

 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559  ชมรมวิศวะอาสา ได้จัดโครงการเลือกตั้งประธานชมรมวิศวะอาส ขึ้น ณ ห้องชมรมวิศวะอาสา (EE 229 อาคารวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)  เพื่อเลือกตั้งประธานชมรมคนใหม่และคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อมาพัฒนาและดำเนินงานต่อในปีการศึกษาต่อไป