โครงการน้ำใจเลือดหมูสู่สถานสงเคราะห์วังทอง

 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559  ชมรมวิศวะอาสา ได้จัดทำโครงกาารน้ำใจเลือดหมูสู่สถานสงเคราะห์วังทอง  โดยไปเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ป่วย บริจาคของอุปโภคและบริโภค และจัดกิจกรรมให้กับสถานสงเคราะห์วังทอง