การส่งมอบผลการวิจัยยุทโธปกรณ์อาคารต้นเเบบสำหรับป้องกันกระสุนเเละกัมมันตรังสี หน่วยวิจัยเพื่อนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์

  ตามที่สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ในสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อให้กองทัพบกในฐานะผู้นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์  ได้รับงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและตรงความต้องการของกองทัพ

ในปีแรกของโครงการ สกอ.ได้ส่งมอบผลงานโครงการวิจัยด้านยุทโธปกรณ์จำนวน 14 โครงการ ในวันที่ 19เมษายน 2559 ณ กองบัญชาการกองทัพบก โดยพล.อ.วลิต โรจนภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้รับมอบ และหนึ่งในผลงานวิจัยได้แก่ต้นแบบอาคารประสิทธิภาพสูงสำหรับป้องกันกระสุนและกัมมันตรังสี โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีดร.พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง หัวหน้าหน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อวัสดุก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรภูพงษ์ พงษ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีการมอบต้นแบบอาคารดังกล่าว สำหรับต้นแบบอาคารประสิทธิภาพสูงสำหรับป้องกันกระสุนและกัมมันตรังสี สามารถป้องกันกระสุนขนาด 7.62 (Rifle) ได้ตามมาตรฐาน NIJ Standard ของสหรัฐอเมริกา และมีความสามารถในการป้องกันกัมมันตรังสีได้มากกว่าอาคารคอนกรีตทั่วไป เท่า ลิ้งที่เกี่ยวข้องhttps://www.youtube.com/watch?v=jb23x8ZB_5Ihttp://www.tnamcot.com/content/449706