บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท ซิมเทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้มีการร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท ซิมเทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)


วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้จากการเรียนในห้องเรียนสู่สังคม ชุมชนภายนอก

2. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีโอกาสศึกษาและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ  

3. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรภาคเอกชนตลอดจนพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบอื่นๆ เช่น การวิจัยและการเชิญวิทยากรมาอบรมบรรยายเป็นต้น

4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับมหาวิทยาลัยและบริษัท เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่สังคม ชุมชน