การประชุม นโยบายด้านหลักสูตร 16 พ.ค. 59

     เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2559 ได้มีการสัมนาเรื่องการจัดทำหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พูดถึงแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรรอบปี 2559 และดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรรอบปี 2559 และ ผศ.ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน ได้พูดคุยเกี่ยวกับโปรแกรมบริหารจัดการ มคอ.7