การนำเสนอผลการดำเนินงานหน่วยวิจัย 19 พ.ค. 59

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2559 เวลา 8.30 - 12.00 น. ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานหน่วยวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน นายปริญญา ปานทอง เป็นผู้เปิดงานและให้ความรู้ จากนั้นได้มีการบรรยายจาก ศ.ดร ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการกำกับทิศทางโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย.

1
2
3
4
Next