โครงการสัญจรทางวิชาการ ครั้งที่ 25

 เมื่อวันที่ 11-20 พฤษภาคม 2559  ชมรมวิชาการ สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการสัญจรทางวิชาการ ณ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อำเภอสามเงา จังหวัดตาก  โดยได้จัดสอน 8 วิชาพื้นฐาน ได้แก่วิชา เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ อังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์พื้นฐาน   พร้อมทั้งกิจกรรมกีฬา  กิจกรรมสันทนาการ และเกมต้่าง ๆ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ที่เข้าร่วมโครงการฯ