การปฐมนิเทศลูกพระวิษณุกรรมและประชุมผู้ปกครอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 23) ประจำปีการศึกษา 2559

 เมื่อวันเสาร์ที่   6   สิงหาคม  2559 ได้มี การปฐมนิเทศลูกพระวิษณุกรรมและประชุมผู้ปกครอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 23) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ โดยมีกำหนดการดังนี้ ....  

1
2
3
Next