อาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัล “Best Paper Award” จากการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ

ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ, ผศ.ศรีสัจจา วิทยาศักดิ์ และนายสายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมการจัดการ ได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความ เรื่อง “Modified Biogeography-Based Optimization Algorithm for Solving Facility Layout Design Problem in Multi-row Configuration” ในการประชุมสัมมนาวิชาการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นานาชาติ  (International  Ph.D. Symposium on Industrial Engineering 2016, Naresuan  University -  Khon Kaen - Chiang Mai University ) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยบทความได้รับรางวัลได้รับรางวัล “Best Paper Award” จากการประชุมดังกล่าว