อาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลบทความดีเด่นในการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2559 (OR-NET 2016)

  ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ, ดร.ขวัญ นิธิ คำเมือง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และนางสาวธันยพร อุดม นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการการจัดการ ได้รับรางวัลบทความดีเด่นในการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2559 (OR-NET 2016) จากบทความ “แบบจำลองกำหนดการจำนวนเต็มแบบผสม สำหรับปัญหาการวางแผนและจัดตารางการผลิตขั้นสูงที่พิจารณาข้อจำกัดของกรอบ เวลาของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน” ในการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2559 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ – กรุงเทพมหานคร