งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 [17 - 18 ส.ค. 2559]

ในระหว่างวันที่ 17-18  สิงหาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์เชิญได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
โดยมีกิจกรรมดังนี้ ... http://web.eng.nu.ac.th/eng2012/announceDetail.php?post_id=1462

1
2
3
Next