การประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ก.ย. 2559

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม CE230 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการประเมินคุณภาพภายใน โดยปีนี้ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 ผลการประเมินเฉลี่ย คือ 4.63