โครงการวิศวกร วิศวธรรม

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมกับสโมสรนิสิต ได้จัดโครงการวิศวกร วิศวธรรม (Smart Engineer) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ลานกิจกรรม อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์ ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการทั้งนี้ยังได้รับความเมตตา จากพระวิทยากรพระสมุห์โอชา ติกขวีโร ได้บรรยาย
ธรรมะรับอรุณ “การเรียนและการใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข และเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต คุณสุภาพร เรืองจันทร์ คุณพรพรรณ
ประมวล วุฒิรณ และคุณกัณต์กวี วิมุติ บรรยายเกี่ยวกับวินัยนิสิต กิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบการบริการและสวัสดิการนิสิต คณะกรรมการยุววิศวกร (วสท.) บรรยายให้ความรู้ ความสำคัญบทบาท หน้าที่ การประกอบอาชีพวิศวกรอีกทั้งทางชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้มาบรรยายให้ความรู้และการคัดแยกขยะ ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้นิสิตได้ใช้หลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการเรียน อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องทำให้เกิดความรักความสามัคคี